Kabo S.r.l.

Via Partigiani d'Italia, 36
43029 - Traversetolo (PR) - Italy

Tel.+39 0521 342130
Fax+39 0521 342128
kabo@kabo.it